Pravila i uvjeti korištenja

Uvjeti i pravila korištenja vrijede za internetski portal www.biomarkets.eu sa svim poddomenama i web stranicama (dalje u tekstu:  BioMarkets).

Korisnik je svaka osoba koji pristupa i/ili koristi usluge internetskog portala BioMarkets, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registritane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste usluga BioMarkets-a.

Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja internetskog portala BioMarkets. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete i pravila korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama BioMarkets-a upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.

U svrhu korištenja usluga internetskog portala BioMarkets-a, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt.

Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao, a za oglašavanje je utemeljeno na Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti.

Prilikom korištenja portala BioMarkets.eu moraju se primjenjivati sva navedena pravila i uvjeti korištenja portala BioMarkets.eu te primjenjivi zakoni i ostali pozitivni propisi. Ako se ne možete pridržavati navedenih pravila, zakona i ostalih pozitivnih propisa molimo Vas da se prestanete koristiti portalom BioMarkets.eu

BioMarkets.eu zadržava pravo zabrane uporabe portala korisniku ili korisnicima koji na bilo koje način krše ili se ne pridržavaju Pravila i uvjeta korištenja portala ili koji na bilo koji način ometaju rad portala. BioMarkets zadržava pravo poduzimanja odgovarajućih pravnih radnji protiv takvih korisnika te ima pravo zahtijevati naknadu štete ili gubitka.

Korisnicima portala BioMarkets.eu strogo je zabranjeno:

  • na bilo koji način ometati radi portala ili na bilo koji način vrijeđati prava drugih korisnika
  • na bilo koji način ometati rad ili vrijeđati vlasnika portala
  • koristiti se tuđim korisničkim podacima prilikom prijave na portal (korisničkim imenom i lozinkom)
  • lažno se predstavljati prilikom popunjavanja obrazaca za prijavu ili registraciju
  • davati ili objavljivati netočne podatke
  • kopirati i distribuirati sadržaje portala ili ih objavljivati u nekom drugom mediju bez pismenog odobrenja vlasnika
  • zloupotrebljavati podatke o korisnicima portala sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka

Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

Podaci i informacije koje je dostavio portalu putem ispunjenog obrasca za prijavu, postaju dostupni svim drugim korisnicima portala, sukladno Pravilima i uvjetima korištenja portala.

BioMarkets će prikupljene podatke koje mu je korisnik dostavio putem obrasca za prijavu koristiti isključivo s ciljem povezivanja s ostalim korisnicima portala.  BioMakrets smije koristiti dobivene podatke u drugim medijima isključivo uz pisanu suglasnost korisnika koji je dao te podatke. BioMarkets smije koristiti e-mail adresu koji je dao korisnik portala za slanje obavijesti o novim ponudama, proizvodima i uslugama te o ostalim obavijestima koji su vezani za poslovanje portala. BioMarkets zadržava pravo brisanja i uređivanja podataka i informacije koje se nalaze na portalu bez najave i iz bilo kojeg razloga.

Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. BioMarkets će zatvoriti korisnički račun i oglase tog korisnika 24 sata nakon podnošenja zahtjeva, osim ako korisnik u navedenom roku ne odustane od zatvaranja. Sve obavijesti o postupku zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga internetskog portala BioMarkets.

BioMarkets vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Izjavi o privatnosti koji detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata.

Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. BioMarkets ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.

BioMarkets je ovlašten u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad internetskog portala BioMarkets.

Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj)  kao ni za kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda koji su korisnici  istaknuli kao svoje proizvode i usluge te objavili na stranicama, prenijeli preko stranica ili povezali elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba/korisnik od koje je takav sadržaj potekao. BioMarkets ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.

U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio BioMarkets od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi BioMarkets-u svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika.

Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika BioMarkets-a i oglašivača/trgovca/korisnika (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. BioMarkets nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.

BioMarkets ne garantira niti nadležnost druge strane u sklapanju ugovora, ispravnost, potpunost i točnost osobnih podataka korisnika portala, koji je isti koristio na portalu ili na ispravan način poslovanja.

Portal BioMarkets  ne može se smatrati odgovornim prema korisnicima ni prema trećim osobama za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koja nastane korištenjem portala ili stranica na koje vode poveznice s portala. Također ne smatraju se odgovornim ni za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koja nastane izravno ili neizravno zbog pristupa ili korištenja informacija ili podataka na portalu te povezanim stranicama, kao ni zbog uporabe ili nemogućnosti uporabe portala ili stranica na koje vode poveznice s portala.

BioMarkets ne garantiraju da na portalu neće biti grešaka i da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku, niti da će treća strana legalno se koristiti portalom cijelo vrijeme. BioMarkets ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.

BioMarkets ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja internetskog portala BioMarkets.

Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice BioMarkets-a, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja BioMarkets-a.

Internetski portal BioMarkets sadrži poveznice na internetske stranice drugih poslužitelja. BioMarkets ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. BioMarkets će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koju poveznicu ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.

Na internetskom portalu BioMarkets nalazi se i usluga Popusti BioMarkets koja svojim korisnicima omogućuju besplatno traženje i uspoređivanje ponuda, prospekata i vaučera lokalnih trgovaca.

Na popuste BioMarkets oglašavanja i predstavljanja akcija, kao i pojedinačnih proizvoda i usluga, uvijek će biti jasno razdvojeno od vlastitih sadržaja portala. Oglašivači, poslovni partneri ili bilo tko treći ne mogu utjecati na sadržaj portala. Objava podataka pojedinog trgovca, proizvođača ili davatelja usluge na internetskom portalu BioMarkets ne znači da BioMarkets preporučuje taj proizvod, trgovca, proizvođača ili davatelja usluga.

Ponude, prospekti i vaučeri koji su prikazani na internetskoj platformi nisu ponude u pravno-poslovnom smislu, već samo informacije koje trebaju olakšati korisniku nabavu direktno od dotičnog trgovca. BioMarkets nije ni prodavatelj prikazane robe i usluga ni predstavnik ili pomoćnik trgovca. Korisnik i BioMarkets stoga ne ulaze ni u kakve vrste ugovornih odnosa za prikazanu robu i usluge.

BioMarkets ne preuzima jamstvo za potpunost, aktualnost, točnost i kvalitetu robe i usluga koje su prikazane na internetskom portalu BioMarkets. Posebice se ne preuzima jamstvo za to da se roba i usluge prikazane na internetskom portalu BioMarkets mogu zaista i nabaviti po navedenim uvjetima kod dotičnog trgovca.

Korisnik ima djelomično mogućnost da ga se u slučaju interesa uputi na web stranice dotičnih trgovaca. Dužnost je samog korisnika da se prije eventualnog sklapanja ugovora s dotičnim trgovcem informira o svim potrebnim uvjetima temeljem podataka trgovca. Eventualni ugovor sklapa se isključivo između korisnika i trgovca.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se i vrijede od 09. ožujka 2019. godine.

Sve primjedbe uz članak 11a. Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti putem e-pošte na adresu: upit@biomarkets.eu

Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.